Menü Kapat

İş Güvenliği Eğitimi , 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu gereği tüm tehlike sınıflarında tüm çalışanların alması gereken eğitimlerdir. İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi, Bakanlıkça belirlenmiş konular ve iş yerinde bulunan makine, ekipman ve diğer risklere göre programlanmalıdır.

İş Güvenliği Eğitimi Genel Hükümleri ve Uyulması Gereken Diğer Hususlar

Çalışanların iş güvenliği eğitim programının hazırlanması ve uygulanması, eğitim için uygun yer ve araç gereci temin etme yükümlülükleri işverene aittir. Eğitim sonunda eğitim katılım belgesinin oluşturmasını işveren sağlar. Alt işveren, asıl işveren çalışması olduğu durumlarda asıl işveren, alt işverenin çalışanlarının iş  güvenliği eğitimlerini kontrol etmekle mükelleftir.(müteselsil sorumluluk) Geçici iş durumlarında asıl işveren diğer işverenin ve çalışanlarının eğitimlerini sağlar.

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan iş yerlerinde, yapılacak işlerde karşılaşılabilecek riskler ile ilgili bilgi ve talimatları içeren bir eğitimin verildiğini gösteren bir belge olmaksızın, başka iş yerinden gelen çalışanları işe başlatamaz.

İşveren çalışanlara iş sağlığı güvenliği eğitimini, çalışan işe başladıktan sonra en kısa zamanda verilmesini sağlamalıdır.

Fiili olarak işe başlamadan önce çalışanlara işe başlama eğitimi verilir. Bu eğitimleri, iş yerinde deneyimli kişilerce, işveren veya vekillerince veya deneyimli çalışanlarca verilebilir. İşe Başlama Eğitiminde, çalışanlara iş yeri ile ilgili bilgiler, iş sağlığı güvenliği eğitimine kadar kişiye yeterince risklerden korunması için tehlikeler hakkında bilgiler verilir. Bu bilgiler uygulamalı şekilde yapılmalıdır. İşe başlama eğitimi 2 saatten az olamaz. İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi ve İşe Başlama Eğitiminin çalışma saatlerinde verilmesi zorunludur. İşe başlama eğitimi temel iş sağlığı güvenliği eğitiminden sayılmaz.

İş Güvenliği Eğitimi Hangi Tehlike Sınıfında Ne Kadar Saat Verilir

İş yerleri üç sınıfa ayrılır. Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli

 • Az Tehlikeli Sınıfta bulunan bir iş yeri en az 8 saat isg eğitimi verilir ve 3 yılda bir yenilenmelidir.
 • Tehlikeli Sınıfta olan bir iş yeri en az 12 saatlik isg eğitimi verilir ve 2 yılda bir yenilenmelidir.
 • Çok Tehlikeli Sınıfta bulunan bir iş yeri en az 16 saat isg eğitimi verilir ve 1 yılda bir yenilenmelidir.

Herhangi bir iş yerinde temel iş sağlığı güvenliği eğitimini tamamlayan bir çalışan, yeni bir iş yerinde yaptığı iş değişmeden sadece işe özgü riskler konusunda bilgilendirilmesi yeterlidir. İşveren çalışanların isg eğitimlerinden asli sorumludur.

İş yerinde Özel Olarak Eğitilmesi Gereken Kişi ve Ekipler

İş yerlerinde çalışan kişilerin temel iş sağlığı güvenliğine ek alınması gereken bazı eğitimler vardır. Özel politika gerektiren; özel politika gerektiren engelli, çocuk veya genç işçi, gebe çalışanların eğitimleriyle özel olarak eğitilmesi gerekmektedir. Bunlara ek olarak, destek elemanlarının eğitimleri tamamlanmalıdır. Çalışan temsilcileri görev ve sorumluluklarını kapsayıcı eğitimlere tabi tutulmalıdır. İş yerinde 50 ve daha fazla çalışan bulunduğu taktirde iş sağlığı güvenliği kurulu oluşturma zorunluluğu vardır. İşveren, kurulda bulunan kişilere bazı eğitimler vermelidir. 

İş Sağlığı Güvenliği Kurulunda Bulunan Kişiler Hangi Eğitimleri Almalıdır

 • Kurulun Görev, Sorumluluk ve Yetkileri
 • İş Sağlığı güvenliği Konularında Ulusal mevzuat ve standartlar
 • İş Hijyeni temel kuralları
 • Meslek Hastalıkları
 • İletişim Teknikleri
 • İş yerine ait özel riskler hakkında bilgiler
 • Risk değerlendirmesi 
 • Acil Durum Tedbirleri

İSG Eğitiminin Planlanması ve Hedefleri

İşveren, Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimini yıllık, 2 yıllık veya 3 yıllık olacak şekilde planlayabilir. Bu planlamayı çalışanların ve çalışan temsilcilerinden görüş alarak yapması en doğrudur. İlerleyen zamanlarda yeni riskler ortaya çıkarsa eğitim planında değişiklikler yapılmalıdır. Yeni riskler ortaya çıkarsa mevzuat değişikliği veya eğitim planlarına bakılmaksızın eğitimler verilir. Yıllık Eğitim programında, eğitim konuları, tarihleri, eğitime katılacak kişiler, hedefler ve amaçlar yer alabilir.

Eğitimler Ne Şekilde Verilebilir.

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri, örgün ve uzaktan olmak üzere iki şekilde verilebilir. Örgün eğitim yüz yüze olacak şekilde isg eğitimine dair tüm konular verilirken, uzaktan eğitim ise temel eğitimler dışındaki konularda verilebilir.

İş Güvenliği Eğitimini Kimler Verebilir

İş yerinde, iş sağlığı güvenliği eğitimlerini; iş yeri ile sözleşmesi bulunan kısmi veya tam zamanlı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi verebilir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenliği Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Üniversiteler ile kamu kurumlarının eğitim birimleri verebilir.

Eğitim Verilecek Alanın Nitelikleri ve Sertifikalandırma

İsg Eğitimi verilecek alanların termal konforu sağlanarak doğru bir aydınlatma ile donatılmalıdır. Eğitimler günümüz teknolojisine uygun olmalıdır. Çalışanlara verilen tüm isg eğitimleri, temel eğitimler, işe başlama eğitimleri ve benzeri eğitimler çalışanın özlük dosyasında saklanır. Sertifikada çalışanın bilgileri, eğitim bilgileri, eğitimi veren kişi veya kurumların isimleri bulunur. Sertifikaları işveren de imzalar. Sertifika örneği için tıklayın.

İş Güvenliği Eğitimi Konuları Nelerdir

İş Sağlığı Güvenliği Eğitiminin Konuları 4 ana başlık ve alt başlık altında toplanmıştır.

Genel Konular

 • Çalışma Mevzuatı Hakkında Bilgiler (4857 sayılı Kanun ve Yönetmelikleri)
 • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları (4857 ve 6331 sayılı kanundaki maddeler)
 • İş yeri temizliği ve düzeni
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı sonucu yaşanan kayıplar ve haklar (6331 ve 5510 sayılı kanun maddeleri)

Sağlık Konuları

 • Meslek Hastalığı Nedir ve Sebepleri
 • Hastalıklardan Korunma İlkeleri ve korunma tekniklerinin sağlanması
 • Biyolojik ve psiko-sosyal risk etmenleri
 • Genel İlkyardım Konuları
 • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

Teknik Konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri ve Korunma Yöntemleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma ve yangınla mücadele
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerin uygulanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri hakkında bilgiler
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı ve bakım konuları
 • İş Sağlığı Güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Tahliye ve kurtarma

Diğer Konular

 • İşe Özgü Riskler
 • Yüksekte Çalışma Hakkında Bilgiler
 • Kapalı ortamlarda çalışanların güvenliği
 • Kansere sebebiyet veren maddeler ile doğru çalışma
 • Kaynak işlerinde iş sağlığı güvenliği
 • Özel risk taşıyan ekipmanlarla çalışma
İstanbul EYS OSGB ile İş Güvenliği Eğitimi

İstanbul EYS OSGB; İstanbul’un tüm ilçelerine Temel İş Sağlığı güvenliği Eğitimi vermeye yetkili bir kurumdur. Eğitim programlarımızı hem eğitim ofisimizde hemde merkez ofisimizde verebilmekteyiz. İş yerinizde eğitim verilebilecek bir alan olması durumunda iş yerinizde eğitim verebiliyoruz.

iş güvenliği eğitimi nasıl verilmelidir. eys osgb ile isg eğitimi
İstanbul eys osgb ile iş güvenliği eğitimi konuları