İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında çalışanlarını korumak İşverenin sorumluluğundadır. Çalışanların eğitim düzeyini arttırarak İş Sağlığı ve Güvenliği bilinci kazanması İş Güvenliği Eğitimi ana hedefidir. 

Çalışanlarınıza; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca iş güvenliği eğitimlerini düzenliyoruz.

Temel İş Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi Kimlere Verilmelidir

İş Güvenliği Eğitimi’ne mavi yaka ve beyaz yaka ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanlarınızın katılması gerekmektedir. Ancak konu içeriklerinde çalışanların karşılaştıkları en temel risk faktörlerinde ayrım yapmak gerekir. İşverenler veya işveren vekilleri de eğitim programına katılarak İSG süreçleri hakkında bilgi edinebilir.

İş Güvenliği Eğitimi Hangi Tehlike Sınıfında Ne Kadar Saat Verilir

İş yerleri Tehlike Sınıfları Tebliğine göre Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılır. 

 • Az Tehlikeli Sınıfta bulunan bir iş yeri en az 8 saat isg eğitimi verilir ve 3 yılda bir yenilenmelidir.
 • Tehlikeli Sınıfta olan bir iş yeri en az 12 saatlik isg eğitimi verilir ve 2 yılda bir yenilenmelidir.
 • Çok Tehlikeli Sınıfta bulunan bir iş yeri en az 16 saat isg eğitimi verilir ve 1 yılda bir yenilenmelidir.

Herhangi bir iş yerinde temel iş sağlığı güvenliği eğitimini tamamlayan bir çalışan, yeni bir iş yerinde yaptığı iş değişmeden sadece işe özgü riskler konusunda bilgilendirilmesi yeterlidir. İşveren çalışanların isg eğitimlerinden asli sorumludur.

İş Güvenliği Eğitimlerinin Planlanması ve Hedefleri

İşveren, Temel İş Sağlığı Güvenliği Eğitimini yıllık, 2 yıllık veya 3 yıllık olacak şekilde planlayabilir. Bu planlamayı çalışanların ve çalışan temsilcilerinden görüş alarak yapması en doğrudur. Ancak eğitim planlamasını tehlike sınıfına uygun yapmak gerekmektedir. Örneğin; Çok tehlikeli sınıfta bulunan bir iş yeri 2 yıllık eğitim planı yapması uygun olmaz. Çünkü yılda bir 16 saatlik eğitim programını yenilemelidir. İlerleyen zamanlarda yeni riskler ortaya çıkarsa eğitim planında değişiklikler yapılmalıdır. Yeni riskler ortaya çıkarsa mevzuat değişikliği veya eğitim planlarına bakılmaksızın eğitimler verilir. Yıllık Eğitim programında, eğitim konuları, tarihleri, eğitime katılacak kişiler, hedefler ve amaçlar yer alabilir.

İş Güvenliği Eğitimi Kimler Tarafından Verilir

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri, örgün ve uzaktan olmak üzere iki şekilde verilebilir. Örgün eğitim yüz yüze olacak şekilde isg eğitimine dair tüm konular verilirken, uzaktan eğitim ise temel eğitimler dışındaki konularda verilebilir.

İş Güvenliği Eğitimini Kimler Verebilir

İş yerinde, iş sağlığı güvenliği eğitimlerini; iş yeri ile sözleşmesi bulunan kısmi veya tam zamanlı iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi verebilir. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenliği Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Üniversiteler ile kamu kurumlarının eğitim birimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi verebilir.

Eğitim Verilecek Alanın Nitelikleri ve Sertifikalandırma

İsg Eğitimi verilecek alanların termal konforu sağlanarak doğru bir aydınlatma ile donatılmalıdır. Eğitimler günümüz teknolojisine uygun olmalıdır. Çalışanlara verilen tüm isg eğitimleri, temel eğitimler, işe başlama eğitimleri ve benzeri eğitimler çalışanın özlük dosyasında saklanır. Sertifikada çalışanın bilgileri, eğitim bilgileri, eğitimi veren kişi veya kurumların isimleri bulunur. Sertifikaları işveren de imzalar. Sertifika örneği için tıklayın.

SERTİFİKA HAKKINDA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı formatına uygun; İş Güvenliği Uzmanı, İş yeri Hekimi ve İşveren tarafından imzalanıp çalışanların özlük dosyalarına eklenir.

 • İş yerlerinde kullanılır.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi tamamlandığında alınır.
 • Tüm iş yerleri için uygundur.

Eğitimin Konu Başlıkları

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminin Konuları 4 ana başlık ve alt başlık altında toplanmıştır.

Genel Konular

 • Çalışma Mevzuatı Hakkında Bilgiler (4857 sayılı Kanun ve Yönetmelikleri)
 • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları (4857 ve 6331 sayılı kanundaki maddeler)
 • İş yeri temizliği ve düzeni
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı sonucu yaşanan kayıplar ve haklar (6331 ve 5510 sayılı kanun maddeleri)

Sağlık Konuları

 • Meslek Hastalığı Nedir ve Sebepleri
 • Hastalıklardan Korunma İlkeleri ve korunma tekniklerinin sağlanması
 • Biyolojik ve psiko-sosyal risk etmenleri
 • Genel İlkyardım Konuları
 • Tütün ürünlerinin zararları ve pasif etkilenim

Teknik Konular

 • Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri ve Korunma Yöntemleri
 • Elle kaldırma ve taşıma
 • Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma ve yangınla mücadele
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
 • Ekranlı araçlarla çalışma
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
 • İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerin uygulanması
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri hakkında bilgiler
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı ve bakım konuları
 • İş Sağlığı Güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
 • Tahliye ve kurtarma

Diğer Konular

 • İşe Özgü Riskler
 • Yüksekte Çalışma Hakkında Bilgiler
 • Kapalı ortamlarda çalışanların güvenliği
 • Kansere sebebiyet veren maddeler ile doğru çalışma
 • Kaynak işlerinde iş sağlığı güvenliği
 • Özel risk taşıyan ekipmanlarla çalışma
İstanbul EYS OSGB ile İş Güvenliği Eğitimi

İstanbul EYS OSGB; İstanbul’un tüm ilçelerine Temel İş Sağlığı güvenliği Eğitimi vermeye yetkili bir kurumdur. Eğitim programlarımızı hem eğitim ofisimizde hemde merkez ofisimizde verebilmekteyiz. İş yerinizde eğitim verilebilecek bir alan olması durumunda iş yerinizde eğitim verebiliyoruz.