İşyerinizi Uzmanlar Güvene Alır.

İş Güvenliği Uzmanı Hizmeti EYS'de.

İşletmelerde, Çalışma Ortamında bulunan riskler ile mücadele en etkin isg profesyonelidir.

Rehberlik

İşyeri ve İşverene mevcut durumların iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunur.

1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.

2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.

3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

Risk değerlendirmesi

İşyeri, bina ve eklentileri, ekipman ve diğer tehlike kaynakları hakkında çalışmalar yaparak riskleri analiz eder.

1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışma ortamı gözetimi

İş Sahasının tüm noktalarını inceleyerek gerekli kontrol adımlarını belirlemek

1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

Mevzuat kapsamında bulunan eğitimleri planlamak veya yapmak.

1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.

3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.

5) (Ek:RG-11/10/2013-28792) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.

İlgili birimlerle işbirliği

İşletme içi veya Yasal kurumlar ile işbirliği halinde hareket eder.

1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak.

3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,

4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

İLETİŞİM KURUN

Formu Doldurarak Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Alın..!

200'den fazla müşteriye OSGB, Mobil Sağlık, Ölçüm ve İSG Hizmetleri sunan EYS OSGB sizlerin yanındaki kurumsal güç.

Telefon Numarası Opsiyonel'dir.
Tehlike sınıfınızdan, çalışan sayınızdan veya detay gerektiren verileri buraya yazınız.
İş Güvenliği Uzmanı'nın İşletmeye Sunduğu Katkılar Nelerdir?

  • Çalışma ortamındaki çalışana doğrudan etki eden süreçleri yöneterek veriminin artmasını sağlar.
  • Riskli durumları hesap ederek işletmenin maddi -manevi zararlarını minimize eder.
  • Risk etmenlerini değerlendirerek zararı ortadan kaldırır veya çalışanın farkındalığını arttırır.
  • İşin gerektirdiği nitelikler ile çalışan arasında uyum sağlar.
  • Çalışanların çalışma alanının negatif etkilerinden korunmasını sağlar.

İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırması Zorunlu İşyerleri Hangileridir?

  • 50'den fazla çalışanı bulunan Az Tehlikeli İşyerleri
  • En az 1 çalışanı bulunan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta bulunan İşyerleri

İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma yükümlülüğü mevcuttur.

İş Güvenliği Uzmanı Hangi Durumlarda Tam Zamanlı Alınır?

Tam zamanlı olarak çalıştırma yükümlülüğü;

  • Az Tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için: 1000 çalışan
  • Tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için: 500 çalışan
  • Çok Tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri için: 250 çalışan