Sağlık Taramaları artık Mobil Sağlık Aracı ile Kapınızda..!

Mobil Sağlık Aracı Hizmeti EYS OSGB ile kapınızda

Mobil Sağlık Aracı Nedir, Kimler Bu Hizmeti Verebilir, Hangi Sağlık Tetkiki Yapılmalıdır

İş Sağlığı Güvenliği Kanunu uyarınca çalışanlar işe girişlerde sağlık raporu almalıdır. Alınan işe giriş sağlık raporlarının, işyeri tehlike sınıflarına göre geçerlilikleri vardır. Çok tehlikeli sınıfta yılda bir, tehlikeli sınıfta 3 yılda bir, az tehlikeli sınıfta 5 yılda birdir. Özel politika gerektiren çalışanlar, çocuk ve genç işçiler ve gebe çalışanlar için bu gözetim süresi en geç 6 ayda birdir. Sağlık raporlarının süresi dolduğu zaman işyeri hekimi, sağlık raporlarını yenileyebilmek adına işverenden bazı tetkikler talep etmektedir.

Bu tetkikleri yaptırmak adına çalışanları tek tek sağlık merkezlerine göndermek yerine, mobil sağlık aracı ile işiniz yavaşlamadan tetkikleri yaptırabilirsiniz.

Mobil Sağlık Aracı Hizmetini Kimler Sağlayabilir

Mobil Sağlık Aracı ile tetkikleri yaptırmak için yetkili kurumlar; ortak sağlık güvenlik birimleridir. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş İş Sağlığı Güvenliği Firmalarıdır. Mobil Sağlık Aracı ile hizmet sunabilmek adına tam yetki ile sadece osgb’ler verebilmektedir. Araçlar, Sağlık Bakanlığının yayınladığı Gezici Sağlık Araçları ve Mobil Üniteler Hakkında Genelgede belirlenen şartları taşıyarak onaylanır.

Mobil Sağlık Aracı ile Hizmet Sunan Firmalar

Sağlık taramaları ile çalışanlarınızın mevcut sağlık gözetimi borcunuzu yerine getirirsiniz. Bu hizmeti her osgb firması yerine getiremez. Sağlık Aracı bulunan ve işletmeye hizmete hazır bulunan firmaların listesi herhangi bir Bakanlık Sayfasında yayımlanmamaktadır.

Mobil Sağlık Aracı ile Kaç Tip Sağlık Tetkiki Yapılmaktadır

Sağlık taramaları birçok farklı sayıda olabilir. Sağlık Tetkiklerinin ne olduğunu İşyeri Hekiminizin belirlemesinde fayda vardır. Nitekim işletmelerin sağlık gözetiminden sorumlu sadece yetkili işyeri hekimidir. Sağlık tetkikleri genel olarak ülkemizde 6-7 çeşit olarak bilinmektedir. Ancak iş yerlerinde yapılan tetkik sayısı 30 civarındadır.

Formu Doldurun Hemen Teklif Alın.
Telefon Numarası Opsiyonel'dir.
Tehlike sınıfınızdan, çalışan sayınızdan veya detay gerektiren verileri buraya yazınız.

Kurumlara Hizmet EYS'den

1 %
Başarı

Mobil Sağlık Aracımız ile işletmenizin önündeyiz.

1 %
İndirimli Fiyatlar

2023’ye özel fiyatlarımız ile çalışanlarınızı düşündüğümüz kadar cebinizi de düşünüyoruz.

1 %
Destek

EYS OSGB, Hizmet verdiği tüm işletmelere ihtiyaçları doğrultusunda destek olur.

İşyeri hekimleri çalışanların sağlık gözetimlerinde bazı verilere ihtiyaç duyarlar. Bu veriler için İşyeri hekimi bazı tetkikler talep etmektedir. Sağlık Tetkikleri ve Tetkik sonucu nelere ulaşılmak istenmesiyle ilgili bilgiler şöyledir.

Solunum Fonksiyon Testi (SFT)

Solunum güçlüğü veya akciğerlerin mevcut durumları ile ilgili bilgiler sunmaktadır. (Spirometri)

Odyo Testi (İşitme):

Kişilerin duyma yetisi ile ilgili bulgular değerlendirilir. (Odyometri) Akciğer Grafisi: Dijital

Akciğer Grafisi:

Dijital röntgen olarak da adlandırılan bu tetkik kişilerin akciğerlerinin durumları hakkında bilgi verir.

EKG:

Kişinin kalp ritminin veya kalp kasının sinirsel iletiminin ölçümüdür.

Göz Testi:

Kişinin görme yetisinin ölçümü, görme bozukluk ve kayıplarının tespit edilmesi, Göz kusurlarının bulunması işlemidir.

Hemogram:

Kanda bulunan beyaz ve kırmızı hücrelerinin sayısının tespitidir. Birçok hastalığa dair bilgi verir.

 Hepatit Testleri:

Anti HBS Ag - Anti HBS Ab - Anti HBC Ab ile hepatit antijen ve antikorları hesaplanarak hepatit ile ilgili veriler elde edilir.

Portör Tetkikleri:

Bulaşıcı hastalık tespitlerinde veri sağlar.

Tam idrar (TIT):

Böbrek hastalıkları ve idrar yolu hastalıklarının tespitinde veri sağlar.

Üre-Kreatinin:

Böbreklerin durumları hakkında bilgi sağlar.

Alt-Ast:

Kimyasal ile çalışma yapanların karaciğer enzimlerinin durumlarını ölçerek bizlere bilgiler verir.

Kanda Kurşun/Toluen v.b:

Kimyasal zehirlenmeler hakkında bizlere veri sağlar.

 

Serolojik tetkikler: Beyin fonksiyonları hakkında veri sağlar.

Boğaz-Burun-Ortam Kültürü: Bulaşıcı hastalıkların tespitinde veri sağlar.

Sedimantasyon: Vücuttaki iltihap oranı hakkında bilgi sunan bir çökeltme testidir.

 Açlık/Tokluk Kan Şekeri: Kişinin diyabet teşhisi ve ihtimalleri üzerine bizlere veriler sunar.

 Kan Grubu Kartı: Kişinin hangi grup kan taşıdığını öğrenmemizi sağlar.

 Pnömokonyoz okuyucu: Kişilerin akciğer fonksiyonlarının, pronömokonyoz hastalığının durumu hakkında bilgiler sunar.

İşletmemizin Türkiye ayağında çalıştığımız EYS'den İş Güvenliği Uzmanlığı, İşyeri Hekimliği ve Mobil Sağlık Hizmetlerini hızlı ve güvenilir çözümleri ile sağlamaktan mutluyuz.

Ali KALAYLI

APS Logistic - GAPS of Turkey CEO

Sağlık Taramaları Sonrasında Hangi Sağlık Gözetimleri Yapılır

  1. İşe Giriş veya Periyodik Sağlık Muayeneleri
  2. İş Kazası Sonrası Sağlık Muayeneleri
  3. Özel Politika Gerektiren Çalışanların Muayeneleri
  4. Koruyucu Hekim Muayeneleri
  5. Erken Tanı Muayeneleri
  6. İş Kolu Değişikliği Sebebiyle Yapılan Muayeneler

Mobil Sağlık Aracı ve Sağlık Taramalarının Mevzuattaki Yeri

Her çalışanın işe girişinde ve Bakanlığın belirlediği periyotlarda sağlık taramalarını yaptırma zorunluluğu vardır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Yer alan;

Sağlık gözetimi
MADDE 15 – (1) İşveren;
a) Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak
sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
b) Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak
zorundadır:
1) İşe girişlerinde.
2) İş değişikliğinde.
3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından
sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre
Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz. (1)
(3) (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

Sağlık Gözetimi Maliyetleri Çalışanlara Yansıtılabilir mi?

Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz

Sağlık Verileri Gizli mi Tutulur?

Sağlık muayenesi yaptırılan çalışanın özel hayatı ve itibarının korunması açısından sağlık bilgileri gizli tutulur. KVKK Kapsamında, kişisel veriler sadece yetkili işyeri hekimi tarafından erişilir. Dış kaynaklı işletmelere sadece hekim kanaat raporu verilri.

Sağlık Taramaları Kaç yılda bir Yenilenir?

  • Çok tehlikeli Sınıfta Bulunan İş yerlerinde en geç 1 yılda bir
  • Tehlikeli Sınıfta Bulunan İş yerlerinde en geç 3 yılda bir
  • Az tehlikeli Sınıfta Bulunan İş yerlerinde en geç 5 yılda bir
  • Özel Politika Gerektiren Çalışanlar, Genç ve Çocuk işçiler, Gebe ve emziren Çalışanlar için en geç 6 ayda bir

Taramaların yapılması gerekmektedir. İşyeri Hekimi bu süreleri kısaltabilir.

Portor Muayenesi Zorunlu Mudur?

Umumi Hıfzıssıhha Kanununda yer alan Portör Muayene Zorunluluğu Gıda v.b. işler yapan yerlerde kaldırılmıştır. Portör Muayenesi yerine Hijyen Eğitimi ve Sanitasyon Eğitimi zorunlu hale getirilmiştir.

EYS Osgb Sağlık Aracı Hakkında Bilgiler

EYS OSGB bünyesinde bulunan sağlık araçları ile tüm tetkiklerinizi yaptırarak, en geç 3 iş günü içinde tetkik sonuçları iş yerinize ulaştırılır. Sadece İstanbul değil tüm Türkiye’ye hizmet sunan araçlarımız ile ilgili bizimle iletişime geçin.