Müşteri Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması EYS OSGB işletmesi için ( “Şirket”) en önemli öncelikleri arasındadır. Bu husustaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden şirketimiz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve diğer ilgili mevzuata uygun şekilde kişisel verileri işlemekte ve korumaktadır.

Tanımlar

Aydınlatma metninde yer alan;

 1. Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 2. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 3. EYS OSGB: Tekstilkent Blokları B9 Blok No:52 Esenler/İstanbul Türkiye adresinde mukim EYS OSGB Danışmanlığı Limited Şirketini
 4. Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
 5. Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. ve 6. maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

kurallarına uygun bir şekilde Şirketimizde aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

EYS OSGB faaliyetleri;

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında danışmanlık faaliyetleri
 2. İşyeri Hekimi, İş güvenliği uzmanı ve işyeri hemşiresi sağlama faaliyetleri
 3. Mobil Sağlık Hizmetlerinin Sunulması
 4. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri
 5. Hizmet sunulan işletmelerde Kişisel Veri Envanteri Oluşturma Faaliyetleri
 6. Sağlık kayıtlarının oluşturulması

 Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz Kanun’un kişisel verilerin aktarımına ilişkin maddesinde belirtilen şartlara uygun şekilde aşağıda kişilere belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.

 • Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma gibi konularda hizmet alınan tedarikçilerimiz;
 • Gerekmesi halinde hukuki destek aldığımız iş ortaklarımıza,
 • Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile kanunen yetkili özel kurumlar.

Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Paylaşımı 

Kanun kapsamında bazı amaçlar dâhilinde kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden Şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,

Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sizlere sunulan hizmetlerimizden faydalanmanız kapsamında elektronik ortamda internet sitelerimiz,  e-posta; fiziksel ortamda Şirket Merkezimizde içerisinde yukarıda belirtilen araç, eşya veya cihazların sizlere teslimi sırasında başvuru noktalarında doldurulan matbu formlar aracılığı ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen bir sözleşmenin kurulması veya ifası için kişisel veri işlemenin gerekmesi, hukuki yükümlülükler doğrultusunda kişisel veri işlemenin gerekli olması ile veri sorumlusunun meşru menfaatinin varlığı halinde kişisel veri işlemenin zorunlu olması veri işleme şartları doğrultusunda toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel Veri Sahibinin Hakları KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili EYS OSGB şirketine yazılı olarak başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla EYS OSGB Tekstilkent Blokları B9 Blok No:52 Esenler/İstanbul Türkiye adresine ulaştırmanız gerekmektedir.