YANGIN EĞİTİMİ VE TATBİKATI

ACİL DURUMLARINIZI PLANLAYIN - Tatbikatlar ile eksikliklerinizi tespit edin

Yangın Eğitimi ve Tatbikatı 6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Gereğince İşverenin bazı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklarından biri Acil Durumlara hazırlık amacıyla çalışanların eğitim seviyesini geliştirmektir. İş Sağlığı Güvenliği kapsamında yılda en az bir kez acil durum tatbikatı yapma zorunluluğu bulunan işveren, bu süreçte çalışanların acil durumlar ile ilgili eğitimlerini tamamlamalıdır. Osgb Firmaları tarafından desteklenen bu tatbikatlar, İş Güvenliği Uzmanı tarafından kontrol edilir.

Yangın Eğitiminin Mevzuattaki Yeri​

Yangın, Ülkemizdeki iş yerlerinin acil durumlarının % 85’ini oluşturmaktadır. En sık görülen acil durum tipi olduğu için de eğitimler genellikle yangın üzerine olur. Yangın Eğitimi mevzuat içeriği ile birlikte yangına dair teknik bilgileri de içermelidir. Peki bu konular hangileridir.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir

İşe Yeni Başlayanlar

(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

sertifikalandırma

(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

Yangın Tatbikatı Nedir

Belirli sıklıkla yapılan ve çalışanların acil bir duruma karşı davranışlarını geliştirecek olan senaryolardır. Yangın tatbikatı, acil durum tatbikatlarının en sık karşılaşılabilecek olan afete karşı reaksiyon geliştirme olayıdır. Çalışanların hem teori hem uygulama özellikli bir tatbikat ile yetiştirilmesi yangın afetinde kayıpları minimize eder.

Yangın Tatbikatı Sıklığı Nasıl Olmalıdır

Yangın Tatbikatları yer altı işletmeleri hariç en az yılda birdir. Ancak bu süreç işletmeye yetersiz geliyorsa ve yangın bilinci düşük ise bu süreç kısaltılabilir. Yer altı işletmelerde en az 6 ayda bir tatbikat yapılır.

Yangın Tatbikatında Görevlilerin Rolleri Nasıl Belirlenir

Acil Durum ekiplerinin isg profesyonelleri tarafından belirlenerek gerekli eğitimleri verilmelidir. Bu ekipler oluşturulurken fiziksel durumları ve iş yerindeki pozisyonları dikkate alınmalıdır. Örneğin: Yangın söndürme ekibine şoför seçilmemelidir. İşletmenin dışında bulunma ihtimalleri de göz önüne alınmalıdır. Hatta görevliler yıllık izine çıktıklarında, hastalık durumları için yedekleri belirlenmelidir. Yedek kişilerde eğitim almalıdır. Tatbikatlara katılmalıdır.

Yangın Eğitimleri ve Tatbikatları İçin Yasal Dayanaklar Nelerdir

6331 sayılı İş Sağlığı güvenliği Kanunu 11. madde: Acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk yardım Tıklayın.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik : Tıklayın.

İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik : Tıklayın.

Çalışanların İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik : Tıklayın.

Yangın Eğitimi

EYS'den Teklif alın

Acil Durumlarınızı Biz Planlayalım, Ücretsiz Tahliye Planları ile Mevzuata Uyumlu bir Acil Durum Planınız Olsun. Temel Afet Bilici Eğitimleri, OSGB Hizmetini bizden alanlara ücretsizdir.

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel eğitim

MADDE 129- (1) Acil durum ekiplerinin personeli; bina sahibi, yöneticisi veya amirinin sorumluluğunda yangından korunma, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma, ilk yardım faaliyetleri, itfaiye ile işbirliği ve organizasyon sağlanması konularında, mahalli itfaiye ve sivil savunma teşkilatlarından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ekip personeli ile binadaki diğer görevliler, yangın söndürme alet ve malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbikî eğitimden geçirilir. Binada senede en az 1 kez  söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır.

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri

MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler.

b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.

c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar.

ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.

Acil durum planı

MADDE 7 – (1) Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi aşamaları izlenerek hazırlanır.

Tatbikat

MADDE 13 – (1) Hazırlanan acil durum  planının uygulama adımlarının  düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için işyerlerinde yılda en az bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksiklikler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

(2) Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

(3) Birden fazla işyerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanlarındaki işyerlerinde tatbikatlar yönetimin koordinasyonu ile yürütülür.

Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitim

MADDE 15 – (1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.

(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.

(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir.

Yangın eğitimi Konu Başlıkları Nelerdir

Yangın Eğitimi teorik ve uygulama olarak 2 kısma ayrılmaktadır.

Yangın Eğitiminin Teorik Kısmı 
 • Yangın Nedir ve Nasıl Meydana Gelir
 • Yangın Tipleri Nelerdir
 • Yangın Tüpü Tipleri ve Şekilleri
 • Yangın Tüpü Kullanım Şekilleri
 • Yangında Davranış Tipleri Nasıldır ve Nasıl olmalıdır
 • Hangi Yangında Hangi Tüp Tipi Kullanılır
 • Yangın Algılama Sistemi ve Kullanımı
 • Yangın Acil Durumunda Davranış Sıralaması
 •  İş Sağlığı güvenliği Açısından Yangın Sıklığı ve Deneyimleri
Yangın Eğitiminin Uygulama Kısmı
 • Yangın Sırasında Yapılacakların Sırası ve Uygulaması
 • Yangın Tüpü Kullanımı
 • Yangına Müdahale ve Uygulamaları
 • Acil Durumlarda İşletmeyi doğru terk etme ve güzergah değerlendirmesi
 •  Yangına Müdahale Sırasında Karşılaşılan Risklerin Bertarafı
 •  Acil durum koordinatörünün yangın olayını yönetme şekilleri
 • Haberleşmenin önemi
 • İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yapılacaklar
 • Yangın olayında kurtarma ve taşıma şekilleri

İLETİŞİM FORMU

Ad Soyad(*)

E-Posta (*)

Telefon Numaranız

İstediğiniz Hizmet

Konu Hakkında Bilgi