Yangın Yönetmeliği ve Yangın Önlemlerinin İş Güvenliğindeki Önemi

Yangın Yönetmeliği; İş Sağlığı Güvenliği Uygulamalarında Yangın ile Mücadele de bize yol gösterir.

Yangın Yönetmeliği; İş Sağlığı Güvenliği Uygulamalarında Yangın ile Mücadele de bize yol gösterir.

Yangın Yönetmeliği ile kastettiğimiz iş yerlerinde ve binalarda yangına yönelik yapılan mevzuat çalışmalarının bütünüdür. Yangın Yönetmeliği adında herhangi bir yönetmelik yoktur. Ancak Yangın ile mücadelede ve acil durumlarda yapılacak durumlarla ilgili birçok yönetmelik mevcuttur.

Yangın, Patlama ve Parlama ile ilgili Yönetmelikler şöyledir;

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Yangına Tedbirlerine Dair Her şey

Yangın, patlama ve parlama gibi durumları
detaylandıran hatta kılavuzu niteliğinde olan yayın Binaların Yangından
Korunması Hakkında Yönetmeliktir. Bu yönetmelikte Yangına dair; Yaşama
alanları, iş alanları, kamu alanları ve sosyal alanlarda alınması gereken
tedbirler hakkında birçok detaylı bilgi bulabilirsiniz.

Öncelikle bu yönetmelik; Acil durum, Acil durum ekibi, Acil durum planları, Acil
durum asansörü, Açık arazi işletmesi, Alevlenme noktası, Basınçlandırma, Duman
haznesi, Duman kontrolü, Duman perdesi, Duman tahliyesi, Duman yönlendirme
bacası, Islak borulu yağmurlama sistemi, Kaçış aydınlatması,  Kaçış
(Yangın) merdiveni gibi durumları tanım olarak açıklar.

Yönetmeliğin uygulanmasında
sorumlular kimlerdir H3

 • Yapı ruhsatı veren
  yerler
 • Yatırımcı kurumlar
 • Yapı sahipleri
 • İşverenler
 • Yükleniciler ve
  imalatçılar
 • Denetlemeye
  yetkili kurumlar

Peki, yönetmeliğe uymayarak yangın
hasarına yol açılmasından dolayı sorumlular kimlerdir? H3

 • Yapı sahipleri,
  işverenler ve vekilleri
 • Tasarımdan sorumlu
  mühendis ve mimarlar
 • İlgili inşaatta
  görevli Yapı denetim kurumu
 • Müteahhit,
  imalatçı ve danışmanları

Binalar tasarlanırken bu yönetmelik gereği tesisat projesinden ayrı olarak yangın algılama ve yangın söndürme projeleri çizilir. Bina, 5000 metrekareden fazla ve yüksek yapı kategorisinde ise Tahliye planı çizilir. Konutlarda Tahliye planı aranmaz. Yapı ruhsatı veren kuruluşlar Binanın yangın açısından uygun olup olmadığını denetler. Sigorta şirketleri, yangın sigortası yapılma talebi aldıkları Binanın bu yönetmeliği uyulup uyulmadığını kontrol ederek teklifler sunar.

Bu Yönetmelikteki Genel Sorumluluklar ve Yasaklar 

 • Sitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, karayolları ve otobanların şehir dışındaki uygun yerlerine fosforlu sarı veya beyaz renkte ‘’Yangın 110’’ yazılması mecburidir.
 • İtfaiyenin yeterli zamanda müdahalesini engelleyecek yerlere trafik yasaktır yazıları asılmalıdır.
 • Yüksek binalarda, toplam kapalı alanı 1000 metrekareyi geçen atölye, imalathane, depo otel v.b. yerlerde yangın ve tahliye planları ulaşılabilir alanlarda bulunması gerekmektedir.
 • Acil durum oluşan iş yerinde görevli acil durum ekipleri, Acil durumlara müdahale için ekipler olay yerine geldiği zaman onların verdikleri talimatlara uymak zorundadır.
 • Acil durum ekipleri veya yangına müdahale eden itfaiye personelleri görev yaptıkları sırada, yetkili itfaiye amirinin verdikleri talimat ve görevler, diğer personeller tarafından eksiksiz yerine getirilir.
 • Acil durum olayının yaşandığı sırada herkes itfaiye ekiplerine güçleştirici davranışlardan kaçınırlar. Elinden geldiğince yardımcı olmakla soruludur.
 • İşletmelere, vatandaşlara ve kamu idarelerine ocak yeri olarak belirlenmiş yerler dışında ateş yakmak, anız yakmak, mangal yapmak yasaktır. Yanabilir küller ile kağıt, plastik gibi tutuşması muhtemel atıkların atılması yasaktır. Sigara içme yasağı bulunan alanlarda sigara tüketilemez.
 • İtfaiye araçlarının geçişini güçleştirici şekilde araç park etmek yasaktır.
 • Her türlü bina ve yapılarda yangın sistemleri ve söndürücülere uygunsuz müdahaleler yasaktır.

Binaların Kullanım Sınıfları

 • Konutlar
 • İkamet amaçlı binalar
 • Kurumsal binalar
 • Büro binaları
 • Ticaret binaları
 • Endüstri için tasarlanmış binalar
 • Toplanma amaçlı binalar
 • Depo amaçlı binalar
 • Yüksek tehlikeli binalar
 • Karışık binalar

Eğer bina sınıfıyla ilgili tereddüt doğarsa Bayındırlık ve İskan Bakanlığı konu ile ilgili yetkilidir.

Binaların Tehlike Sınıflandırması

Tehlike sınıfını binada gerçekleştirilen faaliyetler
belirler. Değişik tehlike sınıfına ait malzemeler varsa, pompa ve su kapasitesi
tehlike sınıfında belirleyicidir.

Söndürme sistemleri ve kompartıman sistemi oluşturulurken
aşağıdakiler göz önünde bulundurulur.

 • Düşük tehlikeli sınıfta en az 30 dakika dayanıklı yangın kompartımanı ve bu kompartıman 126 metrekareden büyük olmayan yerlerdir.
 • Orta tehlikeli sınıfta yangın yükü ve yanabilirliğe sahip malzemelerin bulunduğu alanlardır.
 • Yüksek tehlikeli sınıf yüksek yanabilirliği bulunan malzemelerin bulunduğu alanlardır.

Yangın Yönetmeliği ve Binaların İnşası için Yapılacak Hususlar

 • Yangın yükünü belirli süre taşıyabilecek
  seviyede bulunmalıdır.
 • Yangının ve dumanın bina içinde yayılmasını
  engelleyecek şekilde olmalıdır.
 • Civar binalara sıçraması olmamalıdır.
 • Kullanıcıların güven içinde terk edebileceği
  şekilde olmalıdır.
 • İtfaiye ve kurtarma personelinin güvenliği göz
  önünde tutulmalıdır.

Binaların Yerleşimi Hakkında

İmar planı yapılırken konut, ticaret, sanayi, organize
sanayi ile su ikmal ve yangın havuzları yerleştirilebilecek şekilde planlar
yapılmalıdır. ( Yeşil Kuşak Projelendirme )

Bitişik nizam yerleştirilecek yeni imar paftaları 75 metreyi geçemez. 75 metreden fazla olan bitişik nizamlarda yangına müdahaleyi kolaylaştıracak planlar oluşturulmalıdır. Yangın için kişi başın en az 0,05 metrekare su itfaiye için gelecek şekilde projelendirilmelidir.

Binaya Ulaşım Yolları Nasıl Olmalıdır

Ulaşım yolları itfaiye araçlarının geçmesine imkan verecek genişlikte olmalıdır. Uygunsuz park gibi itfaiye araçlarının geçişini engelleyecek durumlarda emniyet birimleri sürekli olarak bu yolları açık tutmakla yükümlüdür. İtfaiye araçlarının yangın çıkan bina cephesine yatay olarak en fazla 45 metre yaklaşabilecek şekilde ulaşım yolları planlanmalıdır. İç ulaşım yolları en az 4 metre, çıkmaz sokaklarda en az 8 metre olmalıdır.

Yangın Kompartımanları, Duvarlar, Döşemeler, Cephe ve Çatılar Konularında Önemli Hususlar

Yangın kompartımanı nedir: Acil durumlarda ısı, alev ve dumanı
belirli bir süre içine almayan sistemlerdir. Yangın kompartımanı en az 60
dakika yangına karşı dayanıklı olmalıdır. Bina yüksekliği 21.50 metreden fazla
olan konut harici binalarda ve bina yüksekliği 30 metreden fazla konularda
yüksek noktalarında her 3 katta bir yangın kompartımanı bulundurulur.

Yangın duvarı nedir: İki bina arasında veya aynı binada iki
duvar arasında yangın alevini belirli bir süre geçirmeyen alanlara verilen
isimdir. Yüksek binalarda, düşey tesisat şaft ve baca duvarlarının yangına en
az 120 dakika ve kapaklarının en az 90 dakika dayanıklı ve duman sızdırmaz
olması gerekir.

Döşemeler: Dolgu malzemesi en az alevlenici malzemeden yapılır. Yüksek binalarda döşemeler en az alevlenici malzemeden yapılır. En az 2 cm şap olmak kaydıyla kolay alevlenir malzemeden yapılabilir.

Cepheler: En az 100 cm yüksekliğinde aleve karşı dayanıklı
malzemeden imal edilen cepheler kullanılmalıdır.

Çatılar: Çatıların inşasında aşağıdaki ihtimaller göz önünde
bulundurulur.

 • Çökmesi
 • Çatı yüzeyinin tutuşması
 • Yangının yayılması
 • Rüzgârın etkileri
 • Bitişik nizamlarda yan binalara sıçrama

Yangın Yönetmeliği ve Binalarda Kaçış Yolları, Merdivenleri ve Holü hakkında bazı bilgiler

Kaçış yollarının esaslarının ilki ve en önemlisi can güvenliğidir. Bina yapım öncesi projelendirme esaslarında kaçış merdivenleri kontrolü zorunludur. Her binanın yapımında kesintisiz ve engelsiz kaçış yollarına ulaşmak gerekmektedir.

Kaçış Yolları

Bir yapının herhangi bir noktasından yer seviyesine inme
noktasına kadar olan mesafelere kaçış yolu adı verilir.

Kaçış yollarına dahil olanlar;

 • Bağımsız mekanlar
 • Odalar ve her kattaki koridorlar
 • Bina kat çıkışları
 • Zemin kata ulaşan merdivenler
 • Zemin katta merdiven ağızlarına ulaşan yollar
 • Son çıkış noktalarıdır.

Asansörler kaçış yolu olarak kabul görmez. Kaçış yollarının belirlenmesinde bina kullanım özellikleri, kullanıcı sayısı, kat alanı(metrekare), çıkışa olan uzaklık gibi durumlar göz önünde bulundurulur. Kaçış yolları hesaplanırken bodrum katları da düşünülür. Birden çok farklı durumda en sık kullanılması hesaplanan çıkış yolları hesaplanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir