Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

20.06.2012 tarihinde kabul edilen 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülükleri düzenlenmiştir.

İstanbul EYS OSGB olarak Fabrikalarda iş sağlığı ve güvenliği önlemleri alınırken rehber niteliği taşıması açısından bu yazı dizisiniz hazırlıyoruz. Katkılarınızla sürekli güncelleyeceğiz.

İçindekiler

 1. İş Sağlığı ve Güvenliğinin Fabrikalarda ki Amacı 
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi nedir? Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ne zaman oluşturulur? İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi kimlerden oluşur? 
 3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Nedir? Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Ne zaman oluşturulur? Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kimlerden oluşur? Fabrikalardaİş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda Hangi eğitimler düzenlenir?  Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları ne sıklıkla toplantı yapar? İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Görev ve Yetkileri? 
 4. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri ne sıklıkla düzenlenir? İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları Nelerdir?
 5. Çalışan Temsilcisi nedir? Çalışan Temsilcisi nasıl belirlenir? Çalışan temsilcisi kaç adet olmalıdır? Çalışan temsilcinin görev yetki ve sorumlulukları nelerdir? Çalışan Temsilcisi eğitimi nasıl düzenlenir?
 6. İşyerlerinde meydana gelebilecek Acil Durumların Belirlenmesi? Acil Durum Planlarının Oluşturulması, Acil Durum Ekiplerinin (Destek Elemanlarının) Belirlenmesi,
 7. Acil Durum Ekiplerinin eğitimini kimler verebilir? Acil Durum Ekiplerinin eğitimi nasıl olur?
 8. İşin yürütümüne uygun Risk Değerlendirme Metodolojisi Nasıl Seçilir? Risk Değerlendirme Ekibi Kimlerden Oluşur? Risk Değerlendirme Ekibinin Eğitimi nasıl yapılır? Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır? Risk Değerlendirme Aksiyon Planı Nasıl Oluşturulur?
 9. Risk Değerlendirme Aksiyon Planlarına uygun Düzeltici Önleyici Faaliyet durum raporları nasıl oluşturulur?
 10. Kişisel Koruyucu Donanım nedir? Kişisel Koruyucu Donanım çeşitleri nelerdir? Kişisel koruyucu donanımlar belirlenirken nelere dikkat edilmelidir? İşin yürütümüne uygun kişisel koruyucu donanım nasıl belirlenir?
 11. İş Sağlığı ve Güvenliği İç Yönetmeliği nedir? Nasıl oluşturulur?
 12. Patlamadan Korunma Dokümanı nedir? Patlamadan korunma dokümanı nerelerde hazırlanır?
 13. İş Ekipmanlarının kullanım amaçlarına göre çalışma talimatları nasıl hazırlanır?
 14. İş Ekipmanlarının günlük, haftalık ve aylık kontrollerinde nelere dikkat edilmelidir?
 15. Periyodik Kontrol Nedir? Hangi iş ekipmanlarının periyodik kontrolü yapılmalıdır? İş Ekipmanlarının periyodik kontrolünde yasal dayanak nedir?

Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliğinin Amacı

Giderek ülkemizde sanayileşmenin yaygınlaşmasına bağlı olarak fabrika sayısı ve fabrikalarda görev alan çalışanların sayısı artış göstermektedir. İş Sağlığı ve Güvenliğinin en temel amacı, güvenli işyerlerinin oluşturulması ile çalışanları bedensel ruhsal ve sosyal yönden koruyarak çalışanların iyilik hali içinde olmasını ve bu iyilik halinin sürdürülmesini sağlamaktır. Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinin temel amacı aşağıdaki 3 maddede gösterilebilir

 • Çalışanları bedensel, ruhsal ve sosyal yönden koruyarak İş Kazalarından ve Meslek Haslıklarından Korumak
 • Sağlıklı iş gücü ile üretim güvenliğini ve verim artışını sağlamak
 • Olabilecek kazalara karşı İşletme Güvenliğini Maksimum düzeye çekmek

Fabrikalarda İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) Ne Zaman Oluşturulur?

İşyeri Sağlık Ve Güvenliği Birimi Nedir?

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB): İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimi ifade eder.

İşyeriSağlık Ve Güvenliği Birimi (İSGB) Kimlerden Oluşur?

İSGB; en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Bu birimde işveren diğer sağlık personeli de görevlendirebilir. İşyeri tehlike sınıfınızı buraya tıklayaraknace kodunuz ile öğrenebilirsiniz.

50’den az çalışanı olan Fabrikalarda işveren, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir yer sağlar.

50’den fazla çalışanı bulunan Fabrikalarda oluşturulacak İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi için işveren aşağıdaki asgari şartları sağlamakla yükümlüdür.

- 8 metrekareden az olmamak üzere bir iş güvenliği uzmanı odası ile

- 8 metrekareden az olmamak üzere işyeri hekimi tarafından kullanılmak üzere bir muayene odası

- İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekiminin tam süreli görev alması durumunda ayrıca 12 metrekareden az olmamak üzere bir ilkyardım ve acil müdahale odası bulunur.Tam zamanlı görevlendirilecek her işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için aynı şartlarda ayrı birer oda tahsis edilir.

İSGB’ler (Revirler) asgari aşağıda belirtilen araç ve gereçler ile donatılır ve işyerinde çalışanların acil durumlarda en yakın sağlık birimine ulaştırılmasını sağlamak üzere uygun araç bulundurulur.

a) Steteskop,  b) Tansiyon aleti,   c) Otoskop,   ç) Oftalmoskop,

d) Termometre,   e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b,

ğ) Muayene masası, h) Refleks çekici, ı) Tartı aleti, i) Boy ölçer,

j) Pansuman seti, k) Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malzemeleri,

l) Keskin atık kabı, m) Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir), n) Seyyar lamba,

o) İlaç ve malzeme dolabı, p) EKG cihazı r) Negatoskop s)Tekerlekli sandalye,

Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

50 ve daha fazla personelin bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde-fabrikalarda işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul’u oluşturur.

Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Toplantıları Ne Sıklıkla Yapılır?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul toplantılarının ayda bir yapılması esastır. Fakat İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun karar alması durumunda toplantılar işyerinin tehlike sınıfına göre aşağıda belirtilen sürelerde de yapılabilir. İşyeri tehlike sınıfınızı buraya tıklayaraknace kodunuz ile öğrenebilirsiniz.

 • Çok tehlikeli sınıfta bulunan fabrikalarda Ayda 1
 • Tehlikeli sınıfta bulunan fabrikalarda 2 Ayda 1
 • Az tehlikeli sınıfta bulunan fabrikalarda 3 Ayda 1

Eğer işyerinde asıl İşveren-alt işveren ilişkisi varsa;

 • Asıl işveren alt işverenin personel sayılarıayrı ayrı 50 ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturur. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır.
 • İşyerinde sadece asıl işverenin personel sayısı 50 ve daha fazla ise İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işverenler, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
 • Alt işverenin personel sayısı 50 ve daha fazla, asıl işverenin personel sayısı 50 altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar.
 • Asıl işveren ve alt işverenin personel sayıları ayrı ayrı 50 altında ve toplam personel sayısı 50’den fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler her iki işverenin ortak kararı ile atanır.

Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kimlerden Oluşur?

Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu

 • İşveren- İşveren Vekili (İSG Kurul Başkanı)
 • İş Güvenliği Uzmanı
 • İşyeri Hekimi
 • İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,
 • Varsa Sivil Savunma Uzmanı
 • Varsa usta, ustabaşı, formen veya Riskler Konusunda Bilgili Çalışanlar
 • Çalışan Temsilcisi (1’den fazla ise baş temsilci)

 

Çalışan temsilcisi ve formen (usta, ustabaşı) seçimle belirlenmesi esastır. Seçimle belirlemenin mümkün olmadığı durumlarda işveren tarafından atabilirler.

Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Sekreteri Kimdir?

Tam süreli İş Güvenliği Uzmanı görevlendirilen işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul sekreteri İş Güvenliği Uzmanıdır. İş güvenliği uzmanının tam süreli çalışma zorunluluğu olmayan işyerlerinde ise kurul sekretaryası; insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi tarafından yürütülür.

Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyelerine Hangi Eğitimler Verilmelidir?

İşveren veya vekili İş Sağlığı ve Güvenliği kurul üyelerinin ve yedeklerinin eğitim almasını sağlamakla yükümlüdür. İşyerlerinde-Fabrikalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyelerine verilecek eğitimler asgari aşağıdaki konuları içermelidir.

 • Kurulun görev ve yetkileri,
 • İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,
 • Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,
 • İş hijyeninin temel ilkeleri,
 • İletişim teknikleri,
 • Acil durum önlemleri,
 • Meslek hastalıkları,
 • İşyerlerine ait özel riskler,
 • Risk değerlendirmesi.

Fabrikalarda Oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Görev ve Yetkileri

İş Sağlığı ve Güvenliği kurul üyeleri;

 • İşyerinin niteliğine ve fabrikada işin yürütümüne uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönergesi hazırlayarak işveren veya işveren vekilinin onayına sunar. Yönergenin uygulanmasını izler, izleme sonuçlarını rapor haline getirerek alınması gerekli tedbirleri belirler ve kurul gündemine alırlar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında o işyerinde çalışanlara yol gösterirler
 • İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirerek tedbirleri belirlemek, işveren veya işveren vekiline bildirimde bulunmak
 • Meydana gelen iş kazaları, meslek hastalıkları, ramak kala olaylar ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili herhangi bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gerekli tedbirleri rapor halinde hazırlayarak işveren veya işveren vekiline vermek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim – öğretim planlamasını yapmak, eğitim programlarını hazırlamak ve işveren veya vekilinin onayına sunmak, bu programlarda bir eksiklik görülmesi halinde geri bildirimde bulunmak
 • İşyerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek,
 • İşyerinde yangın, doğal afet, sabotaj ve benzeri tehlikeler için alınan tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek,
 • İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği durumuyla ilgili yıllık bir rapor hazırlamak, o yılki çalışmaları değerlendirmek, elde edilen tecrübeye göre ertesi yılın çalışma programında yer alacak hususları değerlendirerek belirlemek ve işverene teklifte bulunmak,
 • Çalışmaktan kaçınma hakkı talepleri ile ilgili acilen toplanarak karar vermek,
 • İşyerinde teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.